Quants
quilòmetres fas
setmanalment?

Més de 200 km

Entre 100 i 200 km

Entre 50 i 100 km

Menys de 50 km